Golden Visa Program

ARI – Verblijfsvergunning voor investeringsactiviteit (gouden visum)

Wat nodig is:

De regels voor het verlenen van een verblijfsvergunning voor investeringen (ARI / gouden visum), die sinds 8 oktober 2012 van kracht zijn, maken het voor onderdanen van derde landen mogelijk een tijdelijke verblijfsvergunning te verkrijgen voor het verrichten van zakelijke activiteiten met vrijstelling van de visumplicht om het nationale grondgebied te betreden. De begunstigden van ARI / Gouden Visum hebben recht op:

 • Vrijstelling van verblijfsvergunning voor toegang tot Portugal;
 • Wonen en werken in Portugal, op voorwaarde dat zij het eerste jaar 7 of meer dagen en de daaropvolgende jaren 14 of meer dagen in Portugal verblijven;
 • Visumvrijstelling voor reizen binnen het Schengengebied;
 • Gezinshereniging;
 • Aanvraag van een permanente verblijfsvergunning (overeenkomstig de Vreemdelingenwet – Wet nr. 23/2007 van 4 juli met de huidige formulering). Aan burgers met een verblijfsvergunning voor investeringsdoeleinden en hun familieleden die voldoen aan de voorwaarden van artikel 80 van de Vreemdelingenwet en die een permanente verblijfsvergunning wensen, zal een permanente verblijfsvergunning voor investeringsdoeleinden worden afgegeven, vrijgesteld van het bepaalde in artikel 85, n.ºs 2, 3 en 4, onder b), van hetzelfde diploma (annulering van het recht wegens afwezigheid van het nationale grondgebied, zie artikel 65-k van het regelgevend decreet 84/07 van 5/11, zoals gewijzigd). Voor de permanente verblijfsvergunning voor investeringsdoeleinden kunnen specifieke analyse- en afgiftekosten in rekening worden gebracht, die zullen worden geregeld door wijzigingen van Verordening 1334-E/2010 van 31 december;
 • Het aanvragen van de Portugese nationaliteit door naturalisatie, mits aan alle andere vereisten van de nationaliteitswet is voldaan (Wet nr. 37/81 van 3 oktober, met de huidige formulering);

 

Wie kan een aanvraag indienen?

Alle burgers van derde landen die een investeringsactiviteit verrichten, als individuele ondernemer of via een in Portugal of in een andere EU-lidstaat gevestigde onderneming, en die bovendien duurzaam in Portugal gevestigd zijn, kunnen een verblijfsvergunning voor investeringen aanvragen via een van de volgende wegen, mits zij voldoen aan de kwantitatieve vereisten en de termijnen die in de desbetreffende wetgeving zijn vastgesteld:

Alle burgers van derde landen die een investeringsactiviteit verrichten, als individuele ondernemer of via een in Portugal of in een andere EU-lidstaat gevestigde onderneming, en die bovendien duurzaam in Portugal gevestigd zijn, mits zij voldoen aan de kwantitatieve vereisten en de termijnen die in de desbetreffende wetgeving zijn vastgesteld, kunnen een verblijfsvergunning voor investeringen aanvragen via een van de volgende wegen:

 1. Kapitaaloverdracht met een waarde van 1,5 miljoen euro of meer;
  ii. Het scheppen van ten minste 10 arbeidsplaatsen;
  iii. De aankoop van onroerend goed met een waarde van 500 duizend euro of meer;
  iv. De aankoop van onroerend goed dat meer dan 30 jaar oud is of dat gelegen is in stadsvernieuwingsgebieden, met het oog op renovatie, voor een totale waarde van 350 duizend euro of meer;
  v. Kapitaaloverdracht met een waarde van 500 duizend euro of meer voor investeringen in onderzoeksactiviteiten door openbare of particuliere instellingen voor wetenschappelijk onderzoek die betrokken zijn bij het nationale wetenschappelijke of technologische systeem;
  vi. Kapitaaloverdracht met een waarde van 250 000 euro of meer voor investeringen in artistieke productie of steun aan de kunsten, voor wederopbouw of opknapbeurt van het nationale erfgoed, via de lokale en centrale autoriteiten, openbare instellingen, openbare bedrijven, openbare stichtingen, particuliere stichtingen van openbaar belang, plaatselijke autoriteiten in een netwerk, plaatselijke bedrijfsorganisaties, plaatselijke verenigingen en openbare culturele verenigingen, die activiteiten op het gebied van artistieke productie en wederopbouw of onderhoud van het nationale erfgoed ontplooien;
  vii. Kapitaaloverdracht voor een bedrag van 500 duizend euro of meer, voor de verwerving van deelnemingen in investeringsfondsen of risicokapitaalfondsen die zich bezighouden met de kapitalisatie van ondernemingen, kapitaalinjecties krachtens de Portugese wetgeving, met een looptijd van ten minste vijf jaar op het moment van de investering en waarvan ten minste 60% van de investeringen wordt gedaan in commerciële ondernemingen met hoofdkantoor op het nationale grondgebied;
  viii. Kapitaaloverdracht ten bedrage van 500 duizend euro of meer voor de oprichting van een handelsvennootschap met hoofdkantoor op het nationale grondgebied, gepaard gaande met het scheppen van vijf vaste arbeidsplaatsen, of voor de versterking van het maatschappelijk kapitaal van een reeds bestaande handelsvennootschap met hoofdkantoor op het nationale grondgebied, gepaard gaande met het scheppen of in stand houden van arbeidsplaatsen, met een minimum van vijf vaste arbeidsplaatsen, en voor een periode van ten minste drie jaar.

Portugezen, EU- en EER-onderdanen komen niet in aanmerking voor de ARI / gouden visumregeling.